Terms and conditions

Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen jou en Bespoke by You (hierna te noemen BBY). In de algemene voorwaarden staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten en producten, met inbegrip van jouw rechten en verantwoordelijkheden wanneer je besluit om gebruik te maken van onze diensten of producten. We nodigen je dan ook uit om de Algemene Voorwaarden met aandacht door te lezen. Er staan nergens kleine lettertjes en er zijn geen addertjes onder het gras maar we willen het graag duidelijk houden.

Doel

Doel is om alles openlijk weer te geven. Dit document is samengesteld door BBY. Bij aanschaf van een product of dienst van BBY worden de Algemene Voorwaarden bekend gemaakt. Bij het uitbrengen van offertes, facturen, de uitvoering van opdrachten en levering van producten hanteert BBY deze algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens

BBY wil je ook graag wijzen op onze privacy policy. We hebben namelijk bepaalde persoonsgegevens nodig om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geef je direct, bijvoorbeeld wanneer je onze weggever download of het contactformulier invult. Andere persoonsgegevens zijn indirect bijvoorbeeld door de interactie met onze diensten. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met Young Living die haar eigen policy hanteert maar ook een voorbeeld zijn onze cookies. We kunnen hierdoor onze producten verbeteren. Meer informatie over de privacy policy, klik hier.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden versta ik onder:

Opdrachtnemer: Bespoke by You, ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 72211075, die diensten op het gebied van coaching en training of aanverwante werkzaamheden en producten aanbiedt onder toepassing van de algemene voorwaarden, hierna te noemen BBY

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten en verrichten van diensten op het gebied van coaching, training en begeleiding zowel online als offline dan wel daartoe een offerte aanvraagt.

Deelnemer: De natuurlijke persoon die een product koopt en/of deelneemt aan een traject op het gebied van coaching, begeleiding en training zowel online als offline.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord.

Producten: Alle items die in de webshop worden aangeboden met uitzondering van producten van derden hiervoor zijn de algemenen voorwaarden van het betreffende bedrijf van toepassing.

Overeenkomst: De overeenkomst die tussen BBY en de Deelnemer of opdrachtgever tot stand komt door bevestiging van BBY na Inschrijving.

Opleiding: alle door BBY verzorgde opleidingsprogramma’s of cursussen, waaronder ook Masterclasses, trainingen, workshops en online leren zijn begrepen.

Incompany opdrachten: workshops, cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen die door BBY uitsluitend aan de opdrachtgever worden aangeboden.

Open trainingen: trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, offertes en overeenkomsten waarbij door de opdrachtgever of deelnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd, dit geldt onder ander voor aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, facturen, inschrijfformulieren en overeenkomsten tussen BBY en opdrachtgevers of deelnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers
 2. Door het aangaan van een training of coaching, zowel online als offline verklaart de opdrachtgever zich akkoord te hebben verklaard met de Algemene Voorwaarden.
 3. Door het aangaan van een koopovereenkomst voor de producten die BBY zowel online als offline aanbiedt, verklaart de opdrachtgever zich akkoord te hebben verklaard met de Algemene Voorwaarden.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 5. Opdrachtnemer stelt zoveel mogelijk voorwaarden om veiligheid en vertrouwen te garanderen. Elke cliënt of opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces.
 6. Indien een deelnemer of opdrachtgever de algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk van de hand wijst, zullen BBY en opdrachtgever/deelnemer nadien uitdrukkelijk toepasselijke voorwaarden overeenkomen.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of deelnemer komt tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of deelnemer door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging dan wel aanmelding via een website.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht zonder opgave van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien werkdagen, na ontvangst van het inschrijfformulier of opdrachtbevestiging.
 3. In geval van onvoldoende inschrijvingen behoudt BBY het recht een Masterclass of training te annuleren dan wel om groepen samen te voegen. Indien BBY voornemens is over te gaan tot annulering of samenvoeging, zal BBY opdrachtgever of deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
 6. Opdrachtgever of deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Opdrachtnemer zal door hem te verrichten diensten, coaching en trainingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitoefenen. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 8. De diensten worden verricht tegen de prijzen die gelden op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle prijzen zijn inclusief b.t.w. en worden in euro’s vermeld.
 9. In alle gevallen waarin de Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de Opdrachtgever of deelnemer – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 10. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen zal Opdrachtgever of deelnemer in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 4. Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Tenzij anders met de opdrachtgever of deelnemer is overeengekomen, rust op alle verstrekte gegevens, zoals readers, brochures, project- en trainingsmateriaal, software, video’s, audio’s, foto’s zowel online als offline e.d. het auteursrecht bij opdrachtnemer.
 2. Alle bij de Overeenkomst horende rechten van intellectueel eigendom behorende bij de coaching, training en producten komen toe aan BBY en zijn en blijven eigendom van BBY. Te denken valt aan de intellectuele eigendommen die voortvloeien uit bv lesmateriaal of blogs die BBY heeft ontwikkeld, heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld en mogen niet overgedragen worden aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BBY
 3. Deelnemer verkrijgt een niet-overdraagbaar gebruiksrecht van het lesmateriaal voor de duur van de Overeenkomst. Het gebruiksrecht omvat gebruik van het lesmateriaal zowel online als offline.
 4. Opdrachtgever of deelnemer dient steeds te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. BBY is gerechtigd foto- of video-opnames van deelnemer en opdrachtgever voor promotiedoeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van deelnemer of opdrachtgever wordt geopenbaard, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. BBY informeert ten alle tijden hierover de deelnemer en opdrachtgever.
 6. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven ter beschikking gestelde werkboeken, brochures, opleiding-, trainingsmaterialen, powerpoint sheets, handboeken, stencils, manuals, flowcharts, opnames (video en audio) en welke andere in de opleiding gebruikte (schriftelijke)materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij Opdrachtnemer, tenzij een ander auteursrechthebbende op het materiaal is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zullen door de Opdrachtgever geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd, dan wel gebruikt voor eigen training, dan wel te verspreiden op welke wijze dan ook.
 7. Het is Deelnemer of opdrachtgever niet toegestaan zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke training of coaching te ontwikkelen of te geven op basis van de door BBY verzorgde Masterclasses of training, ontwikkelde leerplannen en het daarbij horende lesmateriaal, tenzij BBY daar Schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en coachee en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook geen mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de deelnemer hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 6. Overmacht en opschorting

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen.
 2. Indien een geval als overmacht zich voordoet, is BBY verplicht de opdrachtgever of deelnemer zo tijdig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. BBY zal zich inspannen om de training, coaching of opdracht voort te zetten en te voltooien of de opleiding of opdracht op een later tijdstip voort te zetten of te voltooien.
 3. BBY is in geval van overmacht bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ten hoogste 4 maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 4 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst kosteloos en schadeloos te ontbinden.
 4. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door opdrachtnemer het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
 5. Overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop BBY geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van BBY in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Voor alle Diensten geldt een betalingsverplichting vooraf aan de opleiding. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening, of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. De factuur dient vóór aanvang van de Dienst te zijn voldaan. Indien het factuurbedrag niet geheel binnen deze termijn wordt voldaan, is opdrachtgever of deelnemer van rechtswege in verzuim, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Restitutie is uitsluitend mogelijk voor trainingen en opleidingen welke nog niet zijn aangevangen. De deelnemer heeft het recht deelname aan een Dienst te annuleren per (aangetekend) verzonden brief of per mail door Opdrachtnemer bevestigd, binnen 7 werkdagen na aanmelding via inschrijfformulier of opdrachtovereenkomst. Bij aanvang Dienst is geen restitutie meer mogelijk.
 4. Betaling inzake trainingen voor bedrijven en organisaties dient de betalingsverplichting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien bedrijven of organisaties in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. De daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Als Opdrachtgever of deelnemer gedurende de Dienst stopt met de Dienst, vindt geen restitutie plaats.
 2. In geval van opzegging van een gedeelte van een Dienst door de opdrachtgever of deelnemer blijft opdrachtgever of deelnemer het volledige lesgeld voor de Dienst verschuldigd, ook als men in termijnen betaald.
 3. In geval van verhindering of niet deelneming of overmacht van de opdrachtgever of deelnemer aan een Dienst blijft opdrachtgever en deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Het toepassen van de aangereikte tools van Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever of deelnemer is volledig voor verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook, ontstaan tijdens of na de gevolgde training of coaching of aanschaf van een product. De opdrachtgever of deelnemer is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.
 2. De Opdrachtgever is op de hoogte dat training, coaching of aanschaf van een product bedoeld zijn voor mensen die psychisch gezond zijn en een training willen volgen waarbij ze nieuwe inzichten kunnen opdoen. Het betreft hier geen mensen met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen. De Opdrachtgever dient van tevoren te melden of hij/zij een psychiatrische diagnose heeft volgens de DSM-IV. BBY is nimmer verantwoordelijk voor schade van welke aard ook.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de Opdrachtgever na de training, coaching of aanschaf van een product met de opgedane kennis doet.
 6. De Opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld indien hij/zij de inhoud van de lesstof aan derden overhandigd of voor eigen business gebruikt, zonder toestemming van Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer zal bij inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals producten van andere bedrijven, adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor de producten van derden zijn de betreffende algemene voorwaarden van toepassing. 
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever is verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer of deelnemer tegen alle aanspraken (zoals Schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever of deelnemer en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolgen van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 10. Wanneer BBY aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij het aansprakelijkheid voor een onderdeel van de opdracht betreft.
 11. BBY is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en/of overige vormen van indirecte schade, behoudens opzet of grove schuld en BBY is niet aansprakelijk voor schade van of aan derden.

Artikel 10. Rechten en plichten BBY

 1. BBY heeft een inspanningsverplichting om de Overeenkomst zorgvuldig en naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. BBY heeft het recht om voor een Dienst werkzaamheden te laten verrichten door derden, trainers met gelijkwaardige kwalificaties.
 3. BBY bewaart geen persoonlijke gegevens, huiswerkopdrachten of andere afspraken.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een training of workshop uit te sluiten van (verdere) deelneming indien opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen. Omstandigheden kunnen zijn, maar niet uitsluitend: agressiviteit, psychiatrische diagnose niet benoemd of deviant gedrag van deelnemer.
 5. BBY is gerechtigd gegevens van opdrachtgever of deelnemer te gebruiken voor de toezending van lesmateriaal in de leeromgeving, de nieuwsbrief, mail of appberichten, informatie over Diensten of andere informatie. Opdrachtgever of deelnemer kan zich op elk moment automatisch afmelden van iedere mailing.

Artikel 11. Rechten en plichten opdrachtgever of deelnemer

 1. Deelnemer is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens bijeenkomsten, in de community of in het forum, dat wil zeggen geen agressie, pesten of ernstige intimidatie.
 2. Indien een opdrachtgever of deelnemer zich niet aan de eisen houdt, kan de toegang tot de dienst geweigerd worden.
 3. Opdrachtgever en deelnemer zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregenen van de andere deelnemer(s) met zorg te behandelen.
 4. Copyright van alle door BBY gebruikt materiaal berust bij BBY, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het materiaal.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BBY partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. BBY kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Bekendmaking van nieuwe algemene voorwaarden geschiedt door elektronische toezending aan Opdrachtgever of deelnemer.

Artikel 13. Vragen en klachten

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tot opdracht.
 2. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de Dienst worden door de opdrachtgever beantwoord binnen een termijn van 7 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de opdrachtgever beantwoord met een bericht van ontvangst en indicatie voorstel.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden.

Artikel 14. Algemene verordening gegevensbescherming

 1. Ik bescherm persoonsgegevens op basis van de AVG en vraag toestemming om gegevens te bewaren via een toestemmingsformulier.
 2. Ik verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.
 3. Ik bewaar gegevens niet langer dan nodig.